Edukativna psihologija Archives ~ CIS

Edukativna psihologija

Kako da razumem svoje misli

Prosečna osoba pomisli i do 70.000 misli dnevno. Uglavnom se te misli ponavljaju iz dana u dan. Većinu vremena, naše misli su objašnjenja za sve što se dešava nama, drugima i u svetu. Produkt su onoga što su nas učili kad smo bili mali, iracionalnih uverenja, starih obrazaca ponašanja, naših životnih uloga i najvažnije našeg …

Kako da razumem svoje misli Read More »

Trauma kroz emocije

Kod traumatizovanih osoba autentnične emocije, kao što su tuga, bol i bes su zaravnjene i potisnute. Retko se ispoljavalju, stoga osoba sa traumom koristi različite mehanizme i emocije sa kojim je telo naučilo način kako da se odbrani od nanetog bola. Uzbuđenje Osobe sa proživljenjim traumatičnim iskustvom imaju poremećaj uzbuđenja. Osoba ima doživljaj  zaravljenosti, otupelosti, …

Trauma kroz emocije Read More »

Trauma

Trauma je životno ugrožavajući događaj koji prelazi sve resurse osobe koja je doživljava. Ona se ne može savladati, niti izbrisati. Traumatičan događaj sve poništava. Prekida povezivanje i sigurnost za koju smatramo da su osnova za stvaranje povezane i stabilne slike o sebi .   Javlja se preplavljujući osećaj šoka i nemogućnost da se pobegne iz ugrožavajuće …

Trauma Read More »

Kako način odrastanja definiše razvoj ličnosti

U zavisnosti od kulturoloških i sredinskih faktora, razvijaju se obrasci vaspitanja i učenja kod dece. Na te faktore pridodaju se individualne razlike i karakteristike, vrednosti i shvatanja svake porodice ponaosob. Individualne razlike podrazumevaju različita shvatanja i sistem vrednosti samih roditelja ali i  roditelja naših roditelja koja su se introjektovala i prenose se „sa kolena na …

Kako način odrastanja definiše razvoj ličnosti Read More »

Postavljanje granica

Kada smo bili mali, veliki broj nas je bio uslovljen da odbaci svoje granice. “Deli sa drugom decom svoje igračke.”, “Poigraj se sa njim/njom samo da mama popije kafu.”, “Radi kako ti se kaže, mi smo stariji, mudriji.”, “Moraš mami i tati sve da pričaš.”, a vama se to nikako nije radilo. Koliko god to …

Postavljanje granica Read More »

Mentalno zdravlje

Definicija zdravlja Svetske zdravstvene organizacije glasi: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti“.Duševno blagostanje može biti preduslov za socijalno i fizičko. Fizičko takođe za druga dva. Blisko su povezani i međuslobno uslovljeni. Ne isključuju jedno drugo, a opet svako za sebe čini jednu celinu. Od velikog …

Mentalno zdravlje Read More »

ok, agree, agreement

Ljudi su OK

Praksa Transakcione analize počiva na tri glavna filozofska principa: Svi ljudi su OK Svako je sposoban da misli Ljudi odlučuju o sopstvenoj sudbini, a te odluke se mogu promeniti Da bi razumeli to da su svi ljudi OK, moramo osvestiti razliku između bića i ponašanja. Svaki čovek je važan i njegovo biće je vredno, dužno …

Ljudi su OK Read More »

Međusobni odnos poverenja

Transakcionala analiza kao teorija ličnosti i sistemska psihoterapija definiše model ego stanja kroz ego stanja Roditelj, Odrasli, Dete. Ovaj koncept podrazumeva vidljive signale ponašanja gde do zaključaka dolazimo kroz posmatranje i razgovor.  Ego stanja su individualna karakteristika svakog od nas. Ne postoji univerzalno ponašanje Roditelja niti Deteta. Svako ponašanje je svojstveno određenoj osobi, opisuje njeno …

Međusobni odnos poverenja Read More »

Transakciona analiza

Naši savetnici obučeni su u okviru psihoterapijskog modaliteta Transakciona analiza, koju je utemeljio Erik Bern pre oko 70 godina sa idejom da stvori alternativni sistem socijalne psihijatrije. Iz svog kliničkog iskustva primetio je da njegovi klijenti pokazuju set od tri tipa ponašanja, mišljenja i osećanja (što naziva ego stanjima- Roditelj, Odrasli, Dete). Ova ego stanja imaju …

Transakciona analiza Read More »