Edukativna psihologija

Kako promeniti sve(t)

Shvatanje životnih stavova posmatramo kroz referentni okvir svakog od nas. Referentni okvir se definiše u odnosu na životne događaje u ranom detinjstvu. Na koji način ćemo posmatrati nešto zavisi od toga shvatanje sveta oko nas smo izgradili. Ukoliko su naši roditelji ili okolina u kojoj smo odrastali imali određene stavove, verovatno je da ćemo i …

Kako promeniti sve(t) Read More »

Šta treba da znate a vezano je za stres koji je uzrokovan pandemijom COVID-19

Važno je zapamtiti da: Ljudi su snažni i izdržljivi i uglavnom imaju veštine potrebne za suočavanje sa stresovima s kojima će se suočiti tokom života.Ne reaguju svi na isti događaj na isti način i ne pokazuju svi svoju zabrinutost na isti način.Način na koje se deca nose i reaguju na stres utiče način na koji …

Šta treba da znate a vezano je za stres koji je uzrokovan pandemijom COVID-19 Read More »

Trauma kroz emocije

Kod traumatizovanih osoba autentnične emocije, kao što su tuga, bol i bes su zaravnjene i potisnute. Retko se ispoljavalju, stoga osoba sa traumom koristi različite mehanizme i emocije sa kojim je telo naučilo način kako da se odbrani od nanetog bola. Uzbuđenje Osobe sa proživljenjim traumatičnim iskustvom imaju poremećaj uzbuđenja. Osoba ima doživljaj  zaravljenosti, otupelosti, …

Trauma kroz emocije Read More »

Trauma

Trauma je životno ugrožavajući događaj koji prelazi sve resurse osobe koja je doživljava. Ona se ne može savladati, niti izbrisati. Traumatičan događaj sve poništava. Prekida povezivanje i sigurnost za koju smatramo da su osnova za stvaranje povezane i stabilne slike o sebi .   Javlja se preplavljujući osećaj šoka i nemogućnost da se pobegne iz ugrožavajuće …

Trauma Read More »

Kako način odrastanja definiše razvoj ličnosti

U zavisnosti od kulturoloških i sredinskih faktora, razvijaju se obrasci vaspitanja i učenja kod dece. Na te faktore pridodaju se individualne razlike i karakteristike, vrednosti i shvatanja svake porodice ponaosob. Individualne razlike podrazumevaju različita shvatanja i sistem vrednosti samih roditelja ali i  roditelja naših roditelja koja su se introjektovala i prenose se „sa kolena na …

Kako način odrastanja definiše razvoj ličnosti Read More »

Mentalno zdravlje

Definicija zdravlja Svetske zdravstvene organizacije glasi: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti“.Duševno blagostanje može biti preduslov za socijalno i fizičko. Fizičko takođe za druga dva. Blisko su povezani i međuslobno uslovljeni. Ne isključuju jedno drugo, a opet svako za sebe čini jednu celinu. Od velikog …

Mentalno zdravlje Read More »

Međusobni odnos poverenja

Transakcionala analiza kao teorija ličnosti i sistemska psihoterapija definiše model ego stanja kroz ego stanja Roditelj, Odrasli, Dete. Ovaj koncept podrazumeva vidljive signale ponašanja gde do zaključaka dolazimo kroz posmatranje i razgovor.  Ego stanja su individualna karakteristika svakog od nas. Ne postoji univerzalno ponašanje Roditelja niti Deteta. Svako ponašanje je svojstveno određenoj osobi, opisuje njeno …

Međusobni odnos poverenja Read More »

Transakciona analiza

Naši savetnici obučeni su u okviru psihoterapijskog modaliteta Transakciona analiza, koju je utemeljio Erik Bern pre oko 70 godina sa idejom da stvori alternativni sistem socijalne psihijatrije. Iz svog kliničkog iskustva primetio je da njegovi klijenti pokazuju set od tri tipa ponašanja, mišljenja i osećanja (što naziva ego stanjima- Roditelj, Odrasli, Dete). Ova ego stanja imaju …

Transakciona analiza Read More »