Mentalni poremećaji

Katatoni poremećaji

Katatoni poremećaji predstavljaju poremećaje u voljnim aktivnostima. Ovih poremećaja ima više i po svojoj fenomenologiji ne podležu misaonoj cenzuri, ali se može reći da je svest najčešće potpuno bistra.  Jedan od najkarakterističnijih katatonih poremećaja je katalepsija. Naziv potiče od reči katalepsis što znači ukočenost. Ovaj poremećaj se ogleda u tome što osoba ispoljava nepotrebno i …

Katatoni poremećaji Read More »